Genetiska skillnader förklaring till olika inlärningsförmåga mellan etniska grupper

Ny forskning visar att olika genetiska uppsättningar mellan etniska folkgrupper ligger bakom skillnader i inlärningsförmåga och intelligens, visar en nysläppt forskningsrapport  av den italienske forskaren Davide Piffer vid Ulsterinstitutet [Fria Tider]. Pfiffer studerade förekomsten av genvarianter kopplade till goda studieresultat med hjälp av stora offentligt tillgängliga kartläggningar av mänskligt DNA från olika folk och kulturer i världen.

"Östasiater har de högsta frekvenserna av genvarianter som främjar utbildning (39 procent) och de presterar bättre andra etniska grupper både i USA och annorstädes, med avseende på utbildning så som högskoleexamina och resultat på standardiserade prov. Européer har något lägre frekvenser av genvarianter förknippade med högre utbildningsnivå (36 procent) och presterar något sämre än östasiater i skolan. På andra sidan återfinns afrikaner, som har svårigheter vad det gäller utbildning både i USA och i resten av världen. Följdriktigt har också afrikaner de lägsta frekvenserna (16 procent) av genvarianter som förknippas med högre skolresultat", skriver Davide Pfiffer och konstaterar att allra sämst förutsättningar har pygméfolk och bushmän.

Forskningsresultatet ligger i linje med tidigare undersökningar som tydligt pekat på skillnader i intelligens mellan olika etniska folkgrupper.




I Nordamerika har skolsystemet anpassat sig till verkligheten och infört lägre betygskrav och specialskolor för de mest drabbade etniska grupperna:
Skillnaderna i intelligens föreslås i flera nordiska länder förklara utanförskap och högre brottsbenägenhet bland olika invandrargrupper.

Danmark stoltserar även över sin ärliga rapportering om invandrares överrepresentation inom brottsligheten sedan tidigare:
Medan svenska politiker menar att den höga ungdomskriminaliteten bland invandrare beror på socioekonomiska omständigheter och utanförskap, menar danska utredare att låg intelligens hos många invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern samt omfattande inavel är orsaken till den höga prevalensen av kriminalitet i dito, skriver polistidningen” [Dansk Politi]

Även färsk finsk forskning stödjer forskningsresultaten om invandrares överrepresentation i kriminalitet:
För ovanlighetens skull talar även svenska forskare klarspråk istället för att gömma sig bakom de vanliga politiskt korrekta flosklerna:

Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, beror det strukturella lönegapet i själva verket på intelligensskillnader.

Hade personer med två utlandsfödda föräldrar haft haft lika hög intelligens som svenskar hade de haft lika hög lön som svenskar”, skriver forskarna Martin Nordin och Dan-Olof Rooth i en rapport. 
”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens invandrare nästan helt.” 
”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med svenskar, givet att bägge har samma intelligens”, står det i rapporten.


Inga kommentarer: